Privacy & data

Vereniging Centraal Wonen het Aardrijk (hierna: Het Aardrijk) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het Aardrijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

  Als vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

  Vereniging CW het Aardrijk
  Tav het Bestuur
  Aardrijk 103-A
  4824 BT Breda

  WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

  Uw persoonsgegevens worden door het Aardrijk verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

  • Om te kunnen deelnemen aan een info-ochtend van het Aardrijk;
  • Het versturen van uitnodigingen voor een info-ochtend van het Aardrijk;
  • Voor het benaderen en selecteren van potentiële nieuwe bewoners van het Aardrijk.

  Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  •  Voornaam;
  • Tussenvoegsel;
  • Achternaam;
  • E-mailadres;
  • Leeftijd;
  • Gezinssamenstelling;
  • Additionele informatie om te kunnen beoordelen of er wordt voldaan aan de regels voor sociale huurwoningen, zoals gesteld door woningbouwcorporatie Alwel

  VERSTREKKING AAN DERDEN

  De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan woningbouwcorporatie Alwel verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met woningbouwcorporatie Alwel hebben wij uiteraard de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

  Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek  (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

  Wij verstrekken ook geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

  MINDERJARIGEN

  Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

  BEWAARTERMIJN

  Het Aardrijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Ter indicatie; op het moment dat een geïnteresseerde kandidaat aangeeft niet langer op de interesselijst te willen staan, zullen wij binnen twee weken de persoonsgegevens uit de database verwijderen.

  BEVEILIGING

  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

  • Alle personen die namens het Aardrijk van uw gegevens kennis kunnen nemen (onze Wervings- & Informatiecommissie en de Sollicitatie- & Integratiecommissie), zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
  • Onze vrijwilligers van onze Wervings- & Informatiecommissie en de Sollicitatie- & Integratiecommissie zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

  RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

  U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door onze Wervings- & Informatiecommissie en de Sollicitatie- & Integratiecommissie. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

  KLACHTEN

  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens